KHAI THỊ QUYỂN I
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học