KHAI THỊ
GIỚI SÁT & GIỚI DÂM
(Trích lục Khai Thị tinh yếu)
Đại Sư Ấn Quang
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, Đệ tử Như Hòa
Diễn đọc: Thiện Quang