Khai Tâm Ấn

Quán trên mỗi cái vú, vú phải có chữ Đát-la (TRA ) vú trái có chữ Tra (Ṭ) như cái then cài cửa. Dùng Kim Cương Phộc kéo mở 3 lần để khai Tâm của mình giống như mở cái cửa.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật-la mãn đà, đát-la tra”