Khai Tâm Ấn

Khai Tâm Ấn
Mật Tông, Thủ Ấn

Khai Tâm Ấn

Quán trên mỗi cái vú, vú phải có chữ Đát-la (TRA ) vú trái có chữ Tra (Ṭ) như cái then cài cửa. Dùng Kim Cương Phộc kéo mở 3 lần để khai Tâm của mình giống như mở cái cửa.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật-la mãn đà, đát-la tra” 

Bài Viết Liên Quan

Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM VƯƠNG Hán dịch: Đời Đường_Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH   Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự trong vườn Trúc...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (Huyền Thanh)

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI Hán dịch: Đời Đường_ Tây Thiên Trúc Sa Môn GIÀ PHẠM ĐẠT MA dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Như vậy tôi nghe....
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Mật Tạng, Mật Tông

Kinh Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú

KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ KINH SỐ 986 Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép thuộc đời Tần Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ   Đức Phật bảo A Nan :”Khi xưa ở phía Nam của núi...
Pháp Đàn

Thích Ca Mâu Ni Như Lai Bạt Trừ Khổ Não Hiện Đại Thần Biến Phi Không Đại Bát Pháp

THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI BẠT TRỪ KHỔ NÃO HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN PHI KHÔNG ĐẠI BÁT PHÁP Hán văn: Tam Tạng Pháp Sư BÁT NHÃ truyền Việt dịch: HUYỀN THANH   Một thời Đức Thích Ca Tôn trụ trên đỉnh núi Tuyết, có...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Nghi Qũy, Nghi Thức Mật Tông

Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi

KINH DU GIÀ TẬP YẾU CỨU A NAN ĐÀ LA NI DIỆM KHẨU QUỸ NGHI Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại chốn Tăng Già Lam Ni Câu...
Mật Tông, Thủ Ấn

Đông Bắc Phương Tự Tại Thiên Ấn

Đông Bắc Phương Tự Tại Thiên Ấn Tay phải nắm quyền để ngay eo lưng. Dựng thẳng 5 ngón tay trái dính nhau, co lóng giữa 2 ngón Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh); 3 ngón Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) Không (ngón...