KỆ VĂN A NAN THỈNH PHẬT
CHỨNG MINH

Tâm Chánh Ðịnh như như bất động,
Phật Ba thân nhân thế khó tìm.
Trăm ngàn muốn kiếp đảo điên,
Vô minh dứt sạch, chứng liền Pháp Thân.

Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác,
Ðộ chúng sanh như cát sông Hằng.
Thân, tâm này nát như trần, (bụi)
Hồng ân chư Phật, chút phần báo ơn.

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh,
Ðời năm trược con xin vào trước,
Một chúng sanh quả Phật chưa thành,
Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn.
Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi,
Giúp con dứt sạch sân, si, buồn, phiền.

Ðể sớm được lên miền Thượng Giác,
Ngồi Ðạo Tràng bát ngát mười phương.
Hư không có thể tiêu tan,
Nguyện con kiên cố không hề lung lay.

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật,
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp,
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng