KỆ TÁN A DI ĐÀ PHẬT

Tác giả: Pháp sư Đàm Loan.

– Nam-mô A-di-đà Phật: Tên Ngài là Vô Lượng Thọ, cũng kính gọi là An Dưỡng.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Niệm tại Tây phương cách cõi này
Mười vạn ức cõi nước An Lạc
Phật Thế Tôn hiệu A-di-đà
Con nguyện vãng sinh quy mạng lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Thành Phật đến nay trải mười kiếp
Thọ mạng dài lâu thật vô cùng
Pháp thân vầng sáng khắp pháp giới
Chiếu cõi tối tăm nên đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Trí tuệ sáng suốt chẳng thể lường
Nên Phật lại hiệu Vô Lượng Quang
Hữu lượng các tướng đều sáng tỏ
Thế nên kính lạy chân thật minh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Giải thoát sáng trưng không hạn lượng
Nên Phật lại hiệu Vô Biên Quang
Được quang chạm đến lìa vô, hữu
Thế nên kính lễ Bình Đẳng giác
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Mây sáng vô ngại như hư không
Nên Phật lại hiệu Vô Ngại Quang
Tất cả chất ngại đều thấu suốt
Thế nên kính lễ nan tư nghì
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Thanh tịnh sáng suốt không có đối
Nên Phật lại hiệu Vô Đối Quang
Người gặp sáng này nghiệp hệ dứt
Thế nên kính lễ rốt ráo nương
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Ánh sáng Phật chiếu vào bậc nhất
Nên Phật lại hiệu Quang Viêm Vương
Tam đồ đen tối mong được sáng
Thế nên kính lễ Đại Ứng Cúng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Luồng ánh sáng sáng rỡ siêu tuyệt
Nên Phật lại hiệu Thanh Tịnh Quang
Một khi sáng chiếu tội cấu hết
Đều được giải thoát nên đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
Ánh từ quang khắp thí an lạc
Nên Phật lại hiệu Hoan Hỷ Quang
Sáng chiếu đến nơi được pháp hỷ
Cúi đầu đảnh lễ Đại An Ủy
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Phật quang hay phá tối vô minh
Nên Phật lại hiệu Trí Tuệ Quang
Tất cả chư Phật chúng Tam Thừa
Đều cùng khen ngợi nên kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Tất cả ánh sáng luôn khắp chiếu
Nên Phật lại hiệu Bất Đoạn Quang
Do sức nghe sáng tâm không dứt
Đều được vãng sinh nên đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
Sáng ấy trừ Phật thật khó lường
Nên Phật lại hiệu Nan Tư Quang
Mười phương chư Phật khen vãng sinh
Khen công đức ấy, nên kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Sáng suốt lìa tướng chẳng có tên
Nên Phật lại hiệu Vô Xứng Quang
Nhân sáng thành Phật sáng rực rỡ
Chư Phật khen ngợi nên đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
Ánh sáng chói lòa hơn nhật nguyệt
Nên Phật hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang
Phật Thích-ca khen còn chẳng hết
Nên con kính lễ Vô đẳng đẳng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Thương xót che chở con
Khiến giống pháp tăng trưởng
Đời này và đời sau
Nguyện Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Chí tâm kính lễ Tây phương Cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ-Tát
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Chí tâm kính lễ Tây phương Cực lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ-Tát
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Chí tâm kính lễ Tây phương Cực lạc thế giới chư Bồ-tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.
Khắp vì sư Tăng cha mẹ và Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh đoạn trừ ba chướng đồng được vãng sinh nước Phật A-di-đà.
Kính thành sám hối.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật chúng sơ hội
Thinh văn Bồ-tát số khôn lường
Thần thông khéo léo không thể đếm
Thế nên kính lễ hội rộng lớn
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
An lạc vô lượng Ma-ha-tát
Đều còn một đời bổ làm Phật
Trừ riêng có bổn nguyện rộng lớn
Khắp muốn độ thoát các chúng sinh
Đây là rừng báu nhóm công đức
Một lòng chắp tay con kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
An lạc quốc độ các Thanh văn
Ánh sáng một tầm như sao sa
Bồ-tát ánh sáng bốn mươi dặm
Trăng tròn mùa thu ánh sắc vàng
Góp kho tàng Phật vì chúng sinh
Nên con kính lễ Đại tâm hải
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Lại Quán Thế Âm, Đại Thế Chí
Chính là bậc nhất trong Thánh chúng
Từ quang chiếu sáng Đại thiên giới
Hầu Phật hai bên hiện thần nghi
Độ kẻ có duyên không ngưng nghỉ
Như sóng biển lớn không lúc ngơi
Như thế Đại Bi, Đại Thế Chí
Một lòng chí thành con kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Nếu có chúng sinh sinh An lạc
Thảy đều có đủ ba mươi hai tướng
Trí tuệ đầy đủ vào pháp sâu
Rốt ráo yếu đạo không chướng ngại
Tùy căn lợi độn thành tựu nhẫn
Ba nhẫn cho đến không thể đếm
Túc mạng năm thông thường tự tại
Thẳng đến Phật không xen ác thú
Trừ sinh phương khác đời ngủ trược
Thị hiện đồng như Đại Mâu-ni
Sinh nước An dưỡng thành đại lợi
Thế nên con chí tâm kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
An lạc Bồ-tát nương oai Phật
Trong một bữa ăn đến mười phương
Chẳng thể đếm biết thế giới Phật
Cung kính cúng dường các Như Lai
Hoa hương kỷ nhạc từ niệm hiện
Bảo cái tràng phan tùy ý thành
Châu báu nhất đời không tên gọi
Tán hoa cúng dường châu báu lạ
Hóa thành tràng hoa sáng rực rỡ
Hương thơm ngào ngạt xông cùng khắp
Tràng hoa bé nhất bốn trăm dặm
Có cái che khắp cả cõi Phật
Tùy từng cái hóa hiện trước sau
Và các Bồ-tát đều mừng vui
Ở trong hư không tấu nhạc trời
Hòa nhã khen đức bày Phật tuệ
Nghe nhận kinh pháp cúng dường xong
Trước bữa ăn liền bay trở về
Thần lực tự tại thật vô lường
Nên con đảnh lễ đấng Vô thượng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
An lạc cõi Phật các Bồ-tát
Có thể tuyên nói tùy trí tuệ
Đối với vạn vật quên ngã sở
Sạch như hoa sen chẳng dính bùn
Qua lại tới lui như thuyền ghe
Chỉ cốt lợi lạc bỏ so đo
Nó như hư không đoạn hai tưởng
Đốt đuối trí tuệ soi đêm dài T
am minh sáu thông đều đầy đủ
Bồ-tát vạn hạnh suốt tâm nhãn
Như thế công đức thật vô biên
Thế nên con chí tâm kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
An lạc Thanh văn Bồ-tát chúng
Trời người trí tuệ đều thấu suốt
Thân tướng trang nghiêm không khác nhau
Chỉ thuận phương đó nên nêu tên
Diện mạo đoan chánh khó so bì
Thân tinh diệu không phải trời người
Thân xác hư vô thể vô cực
Thế nên đảnh lễ Bình đẳng lực
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Dám hay được sinh nước An lạc
Đều được trụ vào trong Chánh định
Tà định, bất định nước ấy không
Chư Phật khen ngợi nên đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Ai nghe danh hiệu Phật A-di-đà
Tin tưởng vui mừng việc đã nghe
Người kịp một niệm đến chí tâm
Hồi hướng nguyện sinh đều được đến
Chỉ trừ ngũ nghịch chê Chánh pháp
Nên tôi đảnh lễ nguyện vãng sinh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
An lạc chúng Bồ-tát Thanh văn
Ở thế giới này không nơi khác
Thích-ca vô ngại đại biện tài
Lập bày giả thuyết chỉ phần nhỏ
Ăn xin hèn hạ cùng Đế vương
Đế vương sao bằng Kim Luân Vương
Như thế lần lượt đến lục thiên
Thứ lớp tướng hình như mới đầu
Lấy hình sắc trời dụ ông ấy
Ngàn vạn ức lần không phải loại
Đều là Pháp Tạng nguyện lực làm
Cúi đầu đảnh lễ Đại tâm lực
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Người trời tất cả có chỗ cần
Thảy đều nghĩ đến điều mong muốn
Một bảo, ba bảo vô lượng bảo
Tùy tâm hóa tạo vật thọ dụng
Nhà trên ăn uống đều như đây
Cho nên tôi kính lễ Vô Xứng Phật
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
Các kẻ vãng sinh đều đầy đủ
Sắc thân thanh tịnh không thể sánh
Thần thông công đức và cung điện
Phục sức trang nghiêm như Trời Dục
Ứng khí bảo bát tự nhiên đến
Trăm vị ngon lành đều đầy đủ
Thấy sắc nghe hương cho là ăn
Chợt nhiên no đủ và vui vẻ
Vị kia thanh tịnh không đắm trước
Việc xong biến đi cần hiện lại
Bình yên vui vẻ kế Nê-hoàn
Thế nên con chí tâm kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Mười phương cõi Phật chúng Bồ-tát
Và các Tỳ-kheo sinh An lạc
Vô lượng vô số không kể xiết
Đã sinh, đang sinh, và sẽ sinh
Đều từng cúng dường vô lượng Phật
Nhiếp thủ trăm ngàn pháp kiên cố
Như thế Đại sĩ đều vãng sinh
Thế nên đảnh lễ A-di-đà
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Nếu nghe danh hiệu Phật A-di-đà
Vui mừng chiêm ngưỡng tâm quy y
Chỉ có một niệm được lợi lớn
Thì cũng đầy đủ báu công đức
Dầu cho lửa khắp đại thiên giới
Cũng đứng một chỗ nghe Phật danh
Nghe A-di-đà không lui sụt
Thế nên con chí tâm kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
A-di-đà thần lực vô cực
Mười phương vô lượng Phật đều khen
Đông phương hằng sa các nước
Phật Bồ-tát vô số đều đến gần
Cũng lại cúng dường nước An lạc
Bồ-tát, Thanh văn các đại chúng
Nghe nhận kinh pháp bày hóa đạo
Từ chín phương khác cũng như thế
Thích-ca Như Lai nói kệ tụng
Vô lượng công đức nên đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

-Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Chúng Bồ-tát đến đông vô lượng
Vì trồng đức bổn nên cung kính
Hoặc tấu âm nhạc khen ngợi Phật
Hoặc khen Phật tuệ chiếu thế gian
Hoặc dùng hoa, y trời cúng dường
Hoặc thấy Tịnh độ phát các nguyện
Như thế Thánh chúng đều hiện tiền
Vào được phạm thinh Phật thọ ký
Tất cả Bồ-tát tăng nguyện hạnh
Nên con đảnh lễ Bà-già-bà
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Thánh chủ Thế Tôn khi nói pháp
Đại chúng vân tập nhà bảy báu
Nghe Phật khai thị đều ngộ nhập
Vui mừng đầy khắp đều được Đạo
Lúc đó bốn phía gió mát thổi
Kích động cây báu phát diệu âm
Hòa vận vi diệu tiếng ti trúc
Vượt cả vàng đá không gì sánh
Hoa trời khắp bay thơm ngát hương
Tự nhiên cúng dường không ngưng nghỉ
Chư thiên lại mang hoa hương trời
Trăm ngàn kỷ nhạc rất cung kính
Như thế công đức nhóm Tam bảo
Nên con vận tưởng lễ giảng đường
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Cõi báu rộng lớn vượt số hạn
Tự nhiên do bảy báu gồm thành
Do nguyện lực Phật trang nghiêm khởi
Kính lễ Thanh tịnh đại nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Thế giới sáng ngời báu tuyệt trần
Yên vui hòa thích không bốn mùa
Tự lợi, lợi tha sức viên mãn
Quy mạng phương tiện khéo trang nghiêm
Đất báu bằng yên như bàn tay
Không có núi sông gò hang hóc
Nhờ thần lực Phật mà thấy hết
Kính lễ Đấng Bất Khả Tư nghì
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Cây đạo cao bốn trăm vạn dặm
Chu vi đến năm mươi do-tuần
Cành lá vươn ra hai mươi vạn dặm
Tự nhiên do các báu gồm thành
Trăng sáng Ma-ni hải luân bảo
Các báu của vua mà trang nghiêm
Chuỗi báu anh lạc giăng rủ khắp
Trăm ngàn vạn thứ sắc chói ngời
Ánh sáng rực rỡ hơn ngàn mặt trời
Lưới báu vô cực rủ giăng đầy
Tất cả trang nghiêm tùy ứng hiện
Cúi đầu kính lễ đạo tràng cây
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Gió nhẹ thổi cây phát pháp âm
Vang khắp mười phương các Phật sát
Nghe pháp âm rồi được pháp nhẫn
Thẳng đến thành Phật chẳng gặp khổ
Thần lực rộng lớn khó thể lường
Cúi đầu kính lễ đạo tràng cây
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Hương cây, sắc cây và tiếng cây
Xúc cây, vị cây và pháp cây
Sáu tình may gặp được pháp nhẫn
Nên tôi kính đạo tràng cây.
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Mong đạo tràng cây đối lục căn
Cho đến thành Phật rễ xanh tươi T
iếng vang nhu thuận vô sinh nhẫn
Tùy sức cạn sâu được chứng thành
Nguyên do oai đức của cây này
Đều từ ngũ Lực của Như Lai
Thần lực, bổn nguyện và đầy đủ
Sáng suốt, bền chặt nguyện rốt ráo
Từ bi, phương tiện thật khó nói
Cúi đầu kính lễ Chân vô lượng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Từ Đế vương đời đến sáu thiên
Âm nhạc chuyển hay có tám lớp
Xoay vần hơn trước ức vạn lần
Cây báu tiếng lâm ly cũng thế
Lại có diệu kỷ nhạc tự nhiên
Pháp âm hòa tiếng tâm thần vui
Hòa nhã dìu dặt vượt mười phương
Nên tôi kính lễ Thanh tịnh nhạc
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Rừng cây bảy báu khắp thế giới
Rực rỡ tươi sáng chiếu lấp lánh
Cây trái cành lá cùng xen nhau
Kính lễ bổn nguyện công đức tụ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Gió mát thỉnh thoảng thổi cây báu
Phát ra năm giọng tiếng hòa nhã
Khúc ca vi diệu tự nhiên thành
Nên con kính lễ khúc thanh tịnh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Cõi ấy rộng lớn không bờ bến
Các báu như lưới giăng khắp nơi
Vàng bạc ngọc châu lạ quí đẹp
Không thể biết tên để trang sức
Vây quanh bốn phía rủ chuông báu
Hòa tiếng gió động phát diệu âm
Hòa nhã đức hương phân bố khắp
Người nghe trần lao tập chẳng khởi
Gió này chạm thân được vui khỏe
Như Tỳ-kheo được diệt tận định
Gió nhẹ rải hoa khắp cõi Phật
Tùy sắc thứ lớp không lẫn lộn
Chất hoa mềm mại rơi phơi phới
Chân bước ngập đầy cả bốn bên
Bước qua thì đẹp lại như cũ
Dùng xong đất nứt biến mất hết
Tùy thời tiết hoa rơi sáu lần
Báo bất khả nghì, nên kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Các hoa sen báu đầy thế giới
Mỗi mỗi hoa trăm ngàn ức lá
Hoa ấy sắc sáng thật vô lượng
Đỏ, tía, hồng, xanh xen năm sắc
Sáng ngời rực rỡ như mặt trời
Thế nên con nhất tâm đảnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Trong mỗi mỗi hoa phóng ánh sáng
Có ba mươi sáu trăm ngàn ức
Trong mỗi ánh sáng có thân Phật
Như thế nhiều ít phóng ánh sáng
Thân Phật tướng hảo như núi vàng
Mỗi mỗi lại phóng trăm ngàn sáng
Khắp vì mười phương nói diệu pháp
Đều đưa chúng sinh vào Phật đạo
Như thế thần lực thật vô lượng
Nên con quy mạng A-di-đà
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Lầu các cung điện không thợ làm
Bảy báu dệt khắc mà hóa thành
Trăng sáng ngọc châu tạo màng sương
Đều có hình thù như ao tắm
Nước bát công đức đầy trong ao
Sắc vị thơm sạch như cam lồ
Ao tắm vàng ròng, cát là bạc
Cát ao bảy báu cũng xen nhau
Bờ ao cây thơm giăng rủ lá
Chiên đàn thơm phức ướp chén trần
Áo trời ánh ngọc để trang sức
Trên nước lấp lánh như ánh mây
Nương quả vô lậu khó nghĩ bàn
Thế nên kính lễ công đức tạng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Bồ-tát Thanh văn vào ao báu
Tùy ý cạn sâu như ý muốn
Nếu cần tắm rửa nước tự rót
Chảy khắp quanh thân nước lại về
Điều hòa lạnh nóng đều vừa ý
Thần sáng thân vui, hết tâm cấu
Trong sáng lắng sạch thật trong suốt
Cát báu lóng lánh như chẳng sâu
Nhẹ nhàng tưới tẩm dòng nước mát
Đẹp đẽ dung nghi sáng tâm thần
Sóng nước phát ra vô số tiếng
Tùy theo ý thích nghe lời pháp
Hoặc nghe diệu chương của Tam bảo
Hoặc nghe tịch tịnh, không, vô ngã
Hoặc nghe vô lượng Ba-la-mật
Lực, Bất cộng pháp, các thông tuệ
Hoặc nghe vô tác vô sinh nhẫn
Cho đến Cam lồ quán đảnh pháp
Tùy căn tánh muốn đều mừng vui
Thuận tướng Tam bảo chân thật nghĩa
Bồ-tát Thanh văn chỗ hành đạo
Như thế tất cả đều nghe đủ
Tam đồ khổ nạn tên biến mất
Chỉ có tiếng vui vẻ phát vang
Thế nên nước ấy hiệu An lạc
Cúi đầu kính lễ đấng Vô cực
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Bổn sư Long Thọ Ma-ha-tát
Bậc hình tượng khai mở chánh lý.
Đóng kín giáo tà, mở Chánh pháp
Là tất cả mắt ở Diêm-phù-đề
Nối tiếp bậc ngộ hoan hỷ địa
Sinh về nước An Lạc A-di-đà
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Ví như rồng động mây tùy theo
Diêm-phù-đề phóng trăm tiếp dẫn
Nam-mô Từ Bi Long Thọ Tôn
Chí tâm con quy mạng kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Con từ vô thủy ở ba cõi
Luôn bị xe hư vọng hồi chuyển
Một niệm một lúc tạo các nghiệp
Đủ khắp đại địa ở tam đồ
Kính mong từ quang hộ niệm con
Khiến con không mất Bồ-đề tâm
Con khen Phật tuệ công đức âm
Nguyện kẻ có duyên mười phương nghe
Những ai muốn vãng sinh An lạc
Khắp đều như ý không chướng ngại
Bao nhiêu công đức lớn hay nhỏ
Hồi thí tất cả cùng vãng sinh
Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Quang
Một lòng quy mạng con kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật
Mười phương ba đời Vô lượng tuệ
Đồng nhờ nhất như hiệu Chánh giác
Hai trí đầy đủ, đạo bình đẳng
Nhiếp hóa tùy duyên nên như thế
Con về Tịnh độ A-di-đà
Tức là quy mạng các nước Phật
Con dùng một tâm khen một Phật
Nguyện khắp mười phương người vô ngại
Như thế mười phương vô lượng Phật
Cùng đều chí tâm mà kính lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Nam-mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A-di-đà Phật.
Thương xót che chở con
Khiến giống pháp tăng trưởng
Đời này và đời sau
Nguyện Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Chí tâm kính lễ Tây phương Cực lạc Thế giới Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.
Chí tâm kính lễ Tây phương Cực lạc
Thế giới Đại Thế Chí Bồ-tát
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.

– Chí tâm kính lễ Tây phương Cực lạc Thế giới Chư Bồ-tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An lạc.
Khắp vì sư Tăng cha mẹ và Thiện trí thức, pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng đồng được vãng sinh nước Phật A-di-đà con quy mạng sám hối.

Kệ tán Phật A-di-đà

(Gồm một trăm chín mươi lăm lời khen, và năm mươi mốt lạy)