Kệ Khuyên Niệm Phật

Liên-Tông thập nhứt TỔ
THIỆN-HIỀN Ðại-sư

 

Thân tàn quang-cảnh có bao mà,
Bọt nước làn sương một sát na !
Gió lạnh riêng thương thu quạnh-quẻ,
Lá khô những xót tuổi suy già.
Tấm lòng để sạch, hư-danh mật,
Tay chuỗi lần theo tiếng PHẬT qua.
Trân-trọng khuyên ai nên gắng-sức,
Chớ cho muôn kiếp lụy TA-BÀ