Ka-na Kha-la

Từ điển Đạo Uyển


S: kanakhalā; Một Du-già ni tất-đạt (s: yoginī siddhā) trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, có lẽ sống trong thế kỉ thứ 9. Ka-na Kha-la là cô em gái của Mê-kha-la (s: me-khalā), xem chuyện kể chung với chị. Bài ca ngộ đạo của Ka-na Kha-la như sau: Ta đã tu Nhẫn nhục, một phép tu bất hoại, hạnh nguyện như kim cương. Cưỡi trên dòng tâm thức, rồi thi triển quyền năng, trên xác thân con người.