Ka-na Ðề-bà

Ka-na Ðề-bà

Ka-na Ðề-bà

Từ điển Đạo Uyển


S: kāṇadeva; “Ðơn nhãn Ðề-bà”; Một tên khác của Thánh Thiên, Tổ thứ 15 của Thiền tông Ấn Ðộ.

error: