Hy Hý Nội Cúng Dường Ấn

Ngoại Phộc, kèm Thiền Trí (2 ngón cái) vịn Tiến (ngón trỏ)

Do sức Ấn này gia trì, nên

Mau mãn Đàn Na Ba La Mật (Dāna-pāramitā:Bố Thí Ba La Mật Đa) Kim Cương Hy Hý Chân Ngôn là:

“Án, ma hạ la để”

OṂ– MAHĀ-RATI