CƯ SĨ
HUYỀN THANH

 

Kinh Tuyển Dịch Trong Đại Chánh Tạng

Kinh Tuyển Dịch Trong Vạn Tự Tục Tạng

Kinh Tuyển Dịch Trong Gia Hưng Đại Tạng

Kinh Mật Tạng