HUYỀN SỬ PHẬT GIÁO
PHẦN HAI

Soạn giả: Thích Nữ Hạnh Đoan
Trình bày: Thanh Ngân