Hữu thủ thức

Từ điển Đạo Uyển


有取識; C: yŏuqŭshì; J: ushushiki; 1. Ý thức chấp trước. Thức uẩn trong tình trạng hữu lậu (有漏) hoặc phiền não (煩惱); 2. Theo Duy thức tông, đó là thuật ngữ bao hàm chức năng hoà hợp của thức thứ 7 và thức thứ 8.