Hữu sinh

Từ điển Đạo Uyển


有生; C: yŏushēng; J: ushō; Một cuộc đời; được (tái) sinh ra trong thế gian nầy (s: utpāda; t: skyes pa).