Hữu phú

Hữu phú

Hữu phú

Từ điển Đạo Uyển


有覆; C: yŏufù; J: ufuku; Sự ngăn ngại, chướng ngại, sự cản trở; đặc biệt là sự cản trở tri giác thanh tịnh và chân chính.

error: