Hữu dư niết-bàn

Hữu dư niết-bàn

Từ điển Đạo Uyển


有餘涅槃; C: yŏuyú nièpán; J: uyo nehan; S: sopadhiśeṣa-nirvāṇa; 1. Niết-bàn thực chứng được khi đang còn ở trong thế gian nầy. Cũng vậy, do thân thể còn lưu lại, nên được gọi là “Hữu dư niết-bàn”; 2. Sự chấm dứt các nguyên nhân luân hồi của hàng Bồ Tát; 3. Còn gọi là “niết-bàn tiểu thừa”, vì hàng Thanh Văn và Duyên Giác có thể chứng đắc được. Thuật ngữ đề cập đến sự biểu hiện của chân như tương ưng với sự chấm dứt mọi phiền não chướng. Là một trong “Tứ chủng niết-bàn” theo giáo lí Duy thức. “Hữu dư y niết-bàn”. Niết-bàn

error: