Hữu cấu

Hữu cấu

Hữu cấu

Từ điển Đạo Uyển


有垢; C: yŏugòu; J: uku; Có, bao gồm, hay dính mắc với nhiễm ô. Theo Bảo tính luận (寶性論, s: ratnagotravibhāga), dạng nhiễm ô nầy biểu thị dạng thức thấp (nhị thừa) của phiền não, khác với Hữu điểm (有點), chướng ngại liên quan đền hàng Bồ Tát.

error: