Hưng Hoá Tồn Tưởng

Từ điển Đạo Uyển


興化存獎; C: xīnghuà cúnjiǎng; J: koke zon-shō; 830-888; Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Người thừa kế Sư là Thiền sư Nam Viện Huệ Ngung. Sư học nơi Lâm Tế làm thị giả nhưng ngộ yếu chỉ nơi Thiền sư Ðại Giác, một môn đệ đắc pháp khác của sư Lâm Tế. Ở hội của Tam Thánh Huệ Nhiên, Sư làm Thủ toạ, thường nói: “Ta nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một người hội Phật pháp.” Tam Thánh nghe được nói: “Ngươi đủ con mắt gì mà nói thế ấy?” Sư liền hét. Tam Thánh nói: “Phải là ngươi mới được.” Ðại Giác nghe chuyện này mong có ngày gặp thử tài. Sau Sư đến Ðại Giác làm Viện chủ. Một hôm Ðại Giác hỏi: “Viện chủ! Ta nghe ông nói ›Nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một người hội Phật pháp‹, ông y cứ vào đạo gì mà nói như thế?” Sư liền hét, Ðại Giác liền đánh, Sư lại hét, Ðại Giác lại đánh. Hôm sau, Sư đi ngang qua pháp đường, Ðại Giác gọi: “Viện chủ, ta vẫn còn nghi hai tiếng hét của ông hôm qua.” Sư lại hét, Ðại Giác lại đánh. Sư lại hét, Ðại Giác lại đánh. Sư bèn nói: “Tôi ở chỗ sư huynh Tam Thánh học được câu khách chủ, nay bị sư huynh bẻ gẫy rồi, xin cho tôi pháp môn an lạc.” Ðại Giác bảo: “Cái gã mù, đến trong ấy đã chịu thua, cổi áo nạp ra đánh đòn một trận.” Ngay đây, Sư ngộ pháp của Lâm Tế. Sư dạy chúng: “Ta chỉ nghe ngoài hành lang hét, ở giá sau hét. Các ông chớ hét mù, hét loạn, dù cho hét được Hưng Hoá bay trụ đến giữa trời, lại phải rơi xuống tắt thở, đợi Hưng Hoá tỉnh dậy sẽ bảo ông ›chưa hiện tại‹. Vì cớ sao? Ta chưa từng nhằm màn lụa đỏ để chân châu, với những người các ông hét loạn trong hư không để làm gì?” Sư cỡi ngựa, bị ngựa quăng té gẫy chân. Sư gọi: “Viện chủ! chuốt cho ta một cái chân cây” Viện chủ chuốt xong đem đến, Sư cặp vào khấp khểnh đi quanh viện, hỏi tăng chúng: “Các ngươi biết Lão tăng chăng?” Chúng đáp: “Làm sao mà không biết Hoà thượng.” Sư bảo: “Pháp sư què nói được đi chẳng được.” Sư đến pháp đường sai Tri sự đánh chuông gọi chúng. Chúng tụ họp, Sư bảo: “Lại biết Lão tăng chăng?” Chúng không đáp. Sư ném chân cây, ngồi thẳng thị tịch, thọ 59 tuổi.