Hưng Dương Thanh Nhượng

Từ điển Đạo Uyển


興陽清讓; C: xīngyōng qīngràng; J: kōoyō seijō; ?-?; Thiền sư Trung Quốc, thuộc dòng Quy Ngưỡng đời thứ năm, nối pháp Thiền sư Ba Tiêu Huệ Thanh. Sử sách chẳng viết gì về Sư ngoài những giai thoại nhỏ rải rác đây đó. Một vị tăng hỏi Sư: “Phật Ðại Thông Trí Thắng ngồi tu mười kiếp ở đạo trường, Phật pháp không hiển hiện, không đắc Phật đạo, thế nghĩa là sao?” Sư bảo: “Hỏi thật hay.” Vị tăng hỏi: “Ðã ngồi tu ở đạo trường, sao lại không thành được Phật đạo?” Sư đáp: “Vì ông ấy không thành Phật.”