HUÂN TU DƯỢC SƯ SÁM NGHI
doahong

Nghiêm Tịnh Đạo Tràng

Nhành dương nước tịnh
Sái khắp ba ngàn,
Tính không tám đức lợi trời người,
Phúc huệ mãi tăng thêm,
Diệt tội trừ khiên, Lửa rực hóa sen hồng.
Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần)
Nam-mô Thánh Quán Tự Tại Bồ-Tát (3 lần)

(trì Đại Bi chú, Tâm Kinh v.v… xong rồi xướng)
Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa (v.v…)

Án. Nại ma ba cát ngõa đế. A ba la mật đạp. A ưu lị a nạp. Tô tất nễ. Thật chấp đạt. Điệp tả la tể dã. Đát tháp ca đạt dã. A la ha đế. Tam dược tam bất đạt dã. Đát nễ dã tháp. Án. Tát lị ba. Tang tư cát lị. Bát lị thuật đạp. Đạt la mã đế. Ca ca nại. Tang mã ngột ca đế. Sa ba ngõa. Tỷ thuật đế. Mã hát nại dã. Bát lị ngõa lị sa hát.
Do công đức kinh chú này
Hồi hướng hộ pháp, long, thiên,
Ba cõi non, nước linh thiêng,
Thủ hộ đạo tràng chân thánh,
Cầu phúc, bảo an, bình thiện,
Trang nghiêm vô thượng bồ-đề,
Nguyện khắp pháp giới chúng sinh
Cùng nhập Tỳ-Lô tánh hải.

Hương Tán

Lư hương tỏa nhiệt,
Pháp giới được huân.
Biển hội chư Phật đều xa hay,
Mỗi chỗ kết mây lành,
Thành ý mới mong
Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần)

Nhất thiết cung kính

Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Phật
Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Pháp
Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tăng

Xướng:

Đệ tử chúng con mỗi vị hồ quỳ, nghiêm trì hương hoa như pháp cúng dường:

Nguyện hương hoa này tỏa mười phương
Kết thành vi diệu đài quang minh,
Âm nhạc cõi thiên, hương báu trời,
Mỹ vị cõi trời, áo báu thiên,
Bất khả tư nghì bụi diệu pháp
Mỗi một bụi hiện tất cả bụi,
Mỗi một bụi hiện tất cả pháp
Chuyển vòng vô ngại hỗ trang nghiêm,
Đến khắp mười phương trước Tam Bảo,
Mười phương pháp giới trước Tam Bảo
Đều có thân con tu cúng dường,
Mỗi thân đều trọn khắp pháp giới
Kia kia không tạp, không chướng ngại
Tận tế vị lai làm Phật sự
Huân khắp pháp giới các chúng sinh
Nhờ huân đều phát bồ-đề tâm
Đồng nhập vô sinh chư Phật trí.
Nguyện mây hương hoa này
Hiện khắp mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật,
Tôn pháp, các Bồ-Tát,
Duyên Giác, chúng Thanh Văn,
Cùng tất cả Thiên quyến.
Mây khởi đài quang minh
Qua khỏi vô biên cõi.
Trong vô biên cõi Phật
Thọ dụng, làm Phật sự,
Huân khắp các chúng sinh
Đều phát bồ-đề tâm,
Dung nhan rất kỳ diệu,
Quang minh chiếu mười phương.
Con vừa cúng dường xong
Nay lại gần thân cận
Thánh chúa – Vua các trời
Tiếng ca-lăng-tần-già,
Thương xót các chúng sinh,
Chúng con nay kính lễ

Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần)

Dược Sư Như Lai chứng minh lễ sám

Tán Phật

Phật diện y như trăng sạch đầy
Như ngàn mặt trời phóng quang minh
Quang tròn chiếu khắp mười phương cõi
Hỉ, xả, từ, bi đều trọn đủ.

Khải vận Dược Sư Đạo Tràng Sám Pháp

Nay xin quy mạng ba đời chư Phật:
Nam-mô quá khứ Tỳ-Bà-Thi Phật
Nam-mô Thi-Khí Phật
Nam-mô Tỳ-Xá-Phù Phật
Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật
Nam-mô Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Ca-Diếp Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Đương Lai Di-Lặc Tôn Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

Khai Kinh kệ

Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp
Trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp,
Con nay thấy nghe, được thọ trì
Nguyện hiểu Như Lai Sám Pháp nghĩa

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp Quyển Thượng

Tất cả chư Phật thương tưởng chúng sinh, thuyết cho Dược Sư Đạo Tràng Sám Pháp. Cũng bởi chúng sinh cấu nặng, vô minh ám che, không rõ nhân quả, không chăm sám hối, mặc tham, sân, si, nuông sát, đạo, dâm, vô lượng vô biên tạo các tội cấu, vô lượng vô biên oan nghiệp kết buộc, không biết không hay ngày càng sâu dầy, đến nỗi giảm trường thọ thành yểu mệnh, mất tước quan ra hạ tiện, tán giầu sang ra bần cùng, triệt cháu con thành cô độc, mắc vào chín hoạnh, rơi đọa ba đường, miên man khổ quả, tự làm tự chịu, đủ cách ác báo hoặc giờ hoặc sau, mảy may không sai, chậm, mau tất báo.

Bấy giờ, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từ bi cứu vớt, nói Kinh Bổn Nguyện Công Đức này, khiến người đọc tụng tạo bảy tôn hình tượng của Như Lai kia. Trước mỗi một tượng đặt bảy ngọn đèn, lượng mỗi một đèn lớn như bánh xe, thắp đến 49 ngày, ánh sáng không dứt. Điều này duy dòng Sát-Lợi, đại gia cư sĩ nhiều tài lắm bảo, trong kho đầy tràn mới có thể làm. Còn chúng sinh lực nhỏ tâm tuy ưa thích mà không thể đúng pháp trang nghiêm. Do nhân duyên này nên ở trong Kinh Bổn Nguyện Công Đức dịch ra Tiêu Tai Diên Thọ Sám Pháp tiện cho chúng sinh: Trai giới tắm rửa, hoặc nơi tự viện, hoặc tại gia đình, hoặc giới thiền lữ, hoặc bậc thiện sĩ tưới quét huân tu, hương hoa đèn đuốc tùy lực cúng dường, y theo tán vịnh, kiền thành lễ kính, ắt cầu nào cũng ứng, nguyện nào cũng thành. Kinh rằng: “Nói hối tội xưa, tịnh danh chủ xướng1, cải vãng tu lai2, tẩy rửa thân tâm, đoạn trừ các ác, thề không tạo nữa. Tội khiên nhiều kiếp sạch tận không còn, nên muốn cầu gì trọn đều mãn túc.” [Chúng con] chí tâm đảnh lễ cầu thương sám hối:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong, kế lại sám hối: Niệm đến vào thời tượng pháp, nếu các hữu tình (1) ai muốn lợi ích, an lạc, nhổ trừ tất cả nghiệp chướng, kiến lập công đức thù thắng; (2) ai muốn tu mãn đại nguyện chư Phật, thọ trì trọn đủ danh hiệu chư Phật và chính Pháp bảo tạng; (3) ai muốn đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hình, trang nghiêm thân mình; (4) ai muốn được vô lượng trí huệ, phương tiện, khiến chư chúng sinh được an lập vào Đại Thừa; (5) ai muốn tu hành phạm hành, được giới không khuyết, đủ ba tụ giới, cứu cánh thanh tịnh, không có hủy phạm; (6) ai muốn được các căn đầy đủ, không các bệnh khổ, gia quyến, đồ dùng trọn đều sung túc; (7) ai muốn phá được lưới võng ma, giải thoát tất cả trói buộc của ngoại đạo, nhổ sạch rừng rậm mọi loại ác kiến; (8) nếu có người nữ muốn chuyển nữ thành nam đủ tướng trượng phu, hay muốn cầu con trai con gái sẽ được con trai con gái, cầu trường thọ sẽ được trường thọ; (9) hoặc khi phải chịu phép vua mà muốn giải thoát tất cả ưu khổ; (10) ai muốn có được ăn uống thượng diệu, no đủ vị pháp cùng đủ loại y phục thượng diệu, tất cả đồ dùng trang nghiêm bằng báu; (11) ai muốn hành huệ thí, tất cả sở hữu đều không tham tiếc thí cho người đến xin; (12) ai muốn đắc chính kiến, tinh tiến, khéo điều tâm ý, đa văn thông suốt, hiểu nghĩa thậm thâm, hằng cầu thắng pháp, thường gặp thiện hữu; (13) ai muốn thọ trì học xứ, nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chỗ Phật Vô Lượng Thọ, lắng nghe chính Pháp; (14) nếu có các giới đã phạm mà muốn thanh tịnh trở lại, mạng sống đã tận mà muốn cứu sống trở lại; (15) cho đến dân chúng trong nước đủ thứ các hoạnh, đủ loại các nạn, mà muốn tiêu trừ mất hết, thuận thời hoan lạc: Cần phải đúng pháp trang nghiêm, quy mạng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm tinh tiến tu tam-ma-địa. Tại sao như vậy? Bởi Như Lai kia khi hành bồ-tát đạo phát ra mười hai thượng nguyện vi diệu, thù thắng công đức, khiến cho người nghe nghiệp chướng tiêu trừ, tất cả sở cầu đều được mãn nguyện. Điều này chỉ có các bậc Bồ-Tát “nhất sinh sở hệ” mới có thể tin hiểu đúng như thật và đúng như thuyết mà tu hành. Cần phải đem thân mạng, tài sản, đừng sinh tiếc rẻ, kiệt lực trang nghiêm ắt quả được toại. Thế nên hôm nay con cùng hiện tiền chúng đẳng mỗi vị chí tâm quy mạng đảnh lễ:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong, chí tâm quy mạng, duy nguyện chư Phật, BồTát đồng vận từ bi giáng lâm đạo tràng; tất cả thiên long bát bộ, dược-xoa các tướng đều sinh thương xót mà đến đạo tràng. Chư thánh chúng này nguyện đều chứng minh: Con ngày nay đây muốn vì mười phương tất cả chúng sinh ở trong sáu đường mà hành Vô Thượng Bồ-Đề, đoạn trừ tất cả nghiệp chướng, đồng nhập vào biển đại nguyện căn bổn của Như Lai, hiện khắp sắc thân, ngay trong một niệm cúng dường tất cả mười phương Tam Bảo; ngay trong một niệm độ khắp tất cả chúng sinh sáu nẻo khiến nhập bình đẳng đại huệ, nên hôm nay đây nhất tâm tinh tiến, như thuyết tu hành. Duy nguyện chư Phật, Bồ-Tát, Dược Sư Như Lai do lực bổn nguyện nhận con sám hối, khiến con sở hành quyết định phá trừ tội chướng, hành, nguyện viên thành đúng như Kinh nói. Nguyện trọn chứng minh.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, quang minh rộng lớn, công đức nguy nga, thân khéo an trụ, võng rực trang nghiêm vượt cả trời, trăng. Chúng sinh u minh đều được khai tỏ, tùy mong cầu gì tất cả đều toại, có bao bệnh khổ trọn đều tiêu diệt. Vô lượng bồ-tát hành, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện. Con nếu một kiếp hoặc hơn một kiếp mà muốn nói hết, kiếp sẽ mau tận, hành nguyện Phật kia, thiện xảo phương tiện vẫn không cùng tận. Thế nên chí tâm quy mạng đảnh lễ:

Nam-mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Lô Tích Lưu Ly, Bát Lạt Bà, Hát La Xà Dã, Đát Tha Yết Đa Da, A La Ha Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Da. Đát Điệt Tha: Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Đế Sa Ha.

Tán

Dược Sư Như Lai
Thế giới Lưu Ly,
Từ bi hỉ xả tất tùy nghi.
Sám Pháp độ quần mê.
Khể thủ quy y,
Sở nguyện mãn cầu kỳ.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật,
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Hồi hướng

Khể thủ đông phương mãn nguyệt giới
Vi diệu chính giác Dược Sư Tôn,
Tam kỳ quả mãn bất tư nghì,
Thập hiệu danh xưng vô đẳng luân,
Nhị lục nguyện môn nhân địa phát,
Bách thiên tướng hảo quả trung viên,
Từ bi hải khoát trắc nan lượng,
Công đức sơn cao tán mạc tận.
Nam-mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(100 hoặc 1000 lần tùy ý), (hồi hướng)

Hết quyển thượng

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp Quyển Trung

Kệ

Trong cõi ba ngàn Từ Bi Chủ,
Giữa châu trăm ức Đại Pháp Vương!
Nguyện mở mắt sen dõi phàm tình,
Chúng sinh có cầu đều cảm ứng.

Tất cả chư Phật thương tưởng chúng sinh, thuyết cho Dược Sư Đạo Tràng Sám Pháp. Nay đương quy mạng tất cả chư Phật:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong kế lại sám hối: Đệ tử chúng con khắp vì bốn ân, ba hữu cùng Pháp giới tất cả chúng sinh đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối. Con và chúng sinh vô thủy đến nay do bởi ái kiến trong chấp ta người, ngoài do bạn ác không tùy hỉ ai dù một mảy thiện, duy khắp ba nghiệp làm đủ các tội, sự tuy không rộng song tâm ác biến khắp, ngày đêm tương tục không có gián đoạn, [rồi lại] che sợ lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, [mà còn] không tàm không quý bác bỏ nhân quả. Các tội chướng ấy chưa từng sám hối.

Con hôm nay đây đối mười phương Phật, Dược Sư Như Lai [phát tâm] tin sâu nhân quả, sinh tàm quý nặng, sinh sợ hãi lớn phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ-đề, đoạn ác tu thiện, chăm đốc ba nghiệp chuyển lỗi nặng xưa, tùy hỉ phàm thánh dù chỉ mảy thiện. [Con] niệm [nhớ đến Đức] Dược Sư Phật có lực đại nguyện cứu bạt được con khỏi hai biển chết vào bờ ba đức. Duy nguyện từ bi ai lân nhiếp thọ. Mỗi vị chí tâm quy mạng đảnh lễ:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong kế lại sám hối: Đệ tử chúng con từ vô thủy đến giờ, tận đến ngày nay có bao nhiêu bệnh: (1) tham, sân, tật, đố; (2) nào bệnh kiêu, mạn, tự cao; (3) nào bệnh không rõ thiện, ác; (4) nào bệnh không tin tội phúc; (5) nào bệnh bất hiếu, ngũ nghịch; (6) nào bệnh phá nhục Tam Bảo; (7) nào bệnh không tu trai giới; (8) nào bệnh phá phạm thi-la; (9) nào bệnh khen mình chê người; (10) nào bệnh tham được không ngán; (11) nào bệnh mê thanh theo sắc; (12) nào bệnh tham hương ái xúc; (13) nào bệnh tin tà, đảo kiến; (14) nào bệnh tham dâm hám tửu, phóng dật vô độ; (15) nào bệnh dù gặp thầy thuốc lại trao cho loại phi dược; (16) nào bệnh vô lượng tai nạn, làm nhục, sầu thương nung đốt, thân tâm chịu khổ. Muốn các bệnh khổ như thế tiêu trừ, sở cầu mãn nguyện, bấy giờ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập tam-ma-địa tên là “Trừ Diệt Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não”. Khi nhập định rồi, từ nơi nhục kế phát đại quang minh. Trong quang nói lên đại đà-ra-ni rằng:

Nam-mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Lô Tích Lưu Ly, Bát Lạt Bà, Hát La Xà Dã, Đát Tha Yết Đa Da, A La Ha Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Da. Đát Điệt Tha: Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Đế Sa Ha.

Bấy giờ, trong quang thuyết chú này rồi, đại địa chấn động, phóng đại quang minh, tất cả chúng sinh bệnh khổ đều trừ, thọ lạc an ổn. Mới biết [đó là] công năng sám hối, là thuốc linh cho tâm suy các bệnh, là phương cách kỳ diệu liễu sinh thoát tử. Có Đại Y Vương tùy bệnh cho thuốc, nghĩa là: (1) từ, bi, hỉ, xả là thuốc; (2) nhẫn nhục, nhu hòa là thuốc; (3) chính tín Tam Bảo là thuốc; (4) chăm tu phúc, huệ là thuốc; (5) sáu ba-la-mật là thuốc; (6) cam lộ đầy đủ là thuốc; (7) tham cầu pháp vị là thuốc; (8) tu chân dưỡng khí là thuốc; (9) phản bổn hoàn nguyên là thuốc; (10) có lỗi cải được là thuốc; (11) thiện xảo phương tiện là thuốc; (12) không động thanh, sắc là thuốc; (13) thanh tâm đoạn dục là thuốc; thường dùng các thuốc như thế trộn pha hoà hợp, tùy thời mà uống.
Chúng sinh mà bệnh là đồng một bệnh, chúng sinh cần thuốc là đồng một thuốc. Nếu nói nhiều pháp, đó là điên đảo. Nếu y Nhất Thừa thật tướng mà nói ắt tăng gì đây, giảm gì đây, cấu gì đây, tịnh gì đây, thiện gì đây, ác gì đây, tội gì đây, phúc gì đây, bệnh gì đây, thuốc gì đây! Quán phương tiện xưa như người trong mộng. Thân trong mộng bị bệnh thì cầu thầy uống thuốc mà được trừ khỏi. Đến khi tỉnh mộng mới ngộ ra vốn không có bệnh. “Không bệnh” này cũng không có, huống gì là thầy và thuốc. Nên bệnh của chúng sinh là đồng một bệnh huyễn, thuốc của Như Lai là đồng một thuốc huyễn. Mới hay Như Lai thuyết Pháp một tướng một vị, đó là tướng giải thoát, tướng ly, tướng diệt, cứu cánh niết-bàn, rốt quy về Không. Như một mây mưa xuống mà cây thuốc lớn nhỏ, mỗi loại được tưới thấm. Chúng con nay đây nhờ lực ân Phật được nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn có nữa các nạn bệnh khổ, mới cứu cánh được vô thượng bồ-đề. Thế nên hôm nay chúng con thúc nhau, đều cùng một tâm, cho đến suốt đời, quy y Phật Pháp Tăng.

Nay xin quy mạng tất cả chư Phật:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong tiếp lại sám hối: Nếu có chúng sinh muốn thoát bệnh khổ, (1) hãy vì người ấy bảy ngày bảy đêm thọ trì bát quan trai giới; (2) phải đem ẩm thực và các đồ dùng tùy khả năng mình cúng dường chúng bí-sô Tăng; (3) ngày đêm sáu thời lễ bái hành đạo, cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia; (4) đọc tụng tôn Kinh bốn mươi chín biến; (5) thắp bốn mươi chín đèn, cho đến bốn mươi chín ngày, ánh sáng không dứt; thì có thể thoát được tai ách các nạn, không bị các hoạnh ác quỷ nắm giữ. Thế nên hôm nay cùng hiện tiền chúng đẳng mỗi vị kính ngưỡng thiêu hương tán hoa, đốt đèn dựng cờ, phóng sinh tu phúc, khiến độ khổ ách, không bị các nạn. Duy nguyện Như Lai chứng minh sám hối.

Chúng con lại từ vô thủy đến nay, đến tận ngày này, có làm điều gì cũng không vừa ý, phải biết đều là do nơi di báo của ác nghiệp quá khứ lâu nay mà ra. Thế nên nay đây cần cầu sám hối: (1) Sám hối các báo nhân gian không được cát tường, ác mộng ác tướng; (2) sám hối các báo nhân gian ác bệnh suốt năm suốt tháng không khỏi, nằm liệt giường chiếu không thể phục khởi; (3) sám hối các báo nhân gian đông ôn hạ dịch, bệnh độc, thương hàn; (4) sám hối các báo nhân gian nước, lửa, giặc cướp, đao binh nguy hiểm; (5) sám hối các báo nhân gian bị sư tử, hổ, sói, rắn độc, bọ cạp, rết, du diên ác hại; (6) sám hối các báo nhân gian sinh, lão, bệnh, tử, ưu sầu khổ não; (7) sám hối các báo chúng sinh thân, ngữ, ý nghiệp, tạo tác tăng trưởng đủ loại ác nghiệp; (8) sám hối các báo chúng sinh phải đọa trong ba ác thú, vô lượng ngàn năm chịu khổ kịch liệt; (9) sám hối các báo chúng sinh phải chịu địa ngục, bàng sinh, quỷ thú lưu chuyển không cùng; (10) sám hối các báo chúng sinh không sinh lại vào các ác thú khác; (11) sám hối các báo chúng sinh làm tôi tớ người, chịu người sai bảo; (12) sám hối các báo chúng sinh hoặc làm trâu, ngựa, làm lạc đà, lừa, luôn bị roi vọt, và các báo thường phải chở nặng theo đường mà đi, đói khát khổ não; (13) sám hối các báo nhân gian ma đè, yêu mị, đầu độc, thây bay, quỷ tà, yêu ma trá ngụy. Vô lượng các báo tai họa, hoạnh tử, ôn dịch, tử nạn, suy não như vậy trong hiện tại, vị lai của cõi người trời. Chúng con ngày nay chí thành hướng về Dược Sư Phật, biển hội Thánh Chúng, cầu thương sám hối, nguyện đều tiêu diệt, trước được cứu cánh. Bệnh này, thuốc này, đồng quy về một “huyễn”. Tất cả báo chướng do ác nghiệp ra, nay xin thứ đệ phát nguyện hồi hướng. Chúng con nguyện đem công đức do sám hối ba chướng này phát sinh trọn đều hồi hướng, thí cho tất cả chúng sinh, đồng cùng sám hối:

 

(1) Nguyện cho tất cả chúng sinh từ nay trở đi cho đến bồ-đề niệm khổ sinh tử, phát Bồ-Đề tâm, sửa ác tu thiện, phản tà quy chính, thân tâm an lạc, tính toán không cùng, ăn mặc phong phú, gia quyến đồ dùng, kho chứa tràn ngập, hình tướng đẹp đẽ, thông minh trí huệ, dũng kiện oai mãnh, các tướng ủng hộ, Phật thánh đỡ đần, phàm có làm gì trọn mong từ bi che mát.

(2) Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay trở đi tốc chứng bồ-đề, tướng hảo quang minh, trang nghiêm thù thắng.

(3) Nguyện các chúng sinh nhờ quang khai tỏ tùy ý hướng đi, làm các sự nghiệp.

(4) Nguyện các chúng sinh đều được vô tận các vật thọ dụng không hề thiếu thốn.

(5) Nguyện các chúng sinh kiến lập Đại Thừa trọn khiến an trụ trong Đạo Bồ-Đề.

(6) Nguyện các chúng sinh được không khuyết giới, nếu có hủy phạm được thanh tịnh lại.

(7) Nguyện các chúng sinh đẹp đẽ thông tuệ, các căn đầy đủ, không các tật khổ.

(8) Nguyện các chúng sinh các bệnh đều trừ, gia quyến đồ dùng trọn đều sung túc.

(9) Nguyện các chúng sinh chuyển nữ thành nam đủ tướng trượng phu, cho đến bồ-đề.

(10) Nguyện các chúng sinh ra khỏi lưới ma giải thoát tất cả ràng buộc ngoại đạo.

(11) Nguyện các chúng sinh vương pháp xử phạt, ưu sầu nung đốt đều được giải thoát.

(12) Nguyện các chúng sinh uống ăn no đủ, sau dùng pháp vị tất cánh an lạc.

(13) Nguyện các chúng sinh như ý mình thích đủ loại y phục tùy tâm mãn nguyện.

(14) Nguyện các chúng sinh trường thọ giàu có, quan vị, nam, nữ, hễ có cầu gì tất cả đều toại.

(15) Cầu các thế giới trăm quái chín hoạnh, tám nạn, ba tai, nước khác xâm nhiễu, giặc cướp phản loạn, tất cả ác nạn trọn đều tiêu diệt; quốc giới an ổn, mưa gió thuận thời, lúa gạo chín tới; tất cả hữu tình không bệnh hoan lạc, hành nguyện bồ-đề niệm niệm tăng minh, cứu khổ chúng sinh tưởng như chính mình.

(16) Lại nguyện, đời đời thế thế, chốn chốn nơi nơi, không đọa biên địa, sinh nhà chính tín, tướng mạo trang nghiêm, trí huệ biện tài, lìa xa ác pháp, thân cận thiện hữu, giữ chắc luật hành, an lập Đại Thừa.

(17) Lại nguyện, đời đời thế thế, chốn chốn nơi nơi, hưng hiển Phật Pháp, phá lưới chư ma, sách trí tu mãn sáu Ba-la-mật, quảng tu cúng dường, phúc huệ trang nghiêm, nhẫn nhục tinh tiến, chứng đạo bồ-đề.

Chúng con ngày nay cần phải niệm báo ân đức của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thường phải lợi ích, an lạc tất cả hữu tình như thế. Thế nên chí tâm quy mạng đảnh lễ:

Nam-mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Lô Tích Lưu Ly, Bát Lạt  Bà, Hát La Xà Dã, Đát Tha Yết Đa Da, A La Ha Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Da. Đát Điệt Tha: Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Đế Sa Ha.

Đông phương đoan tọa,
Vô thượng Y Vương,
Mười hai đại nguyện diệu nan lường,
Diệt tội, dứt tai ương,
Ban phúc giáng tường,
Tăng ích thọ miên trường.
Dược Sư Phật,
Dược Sư Phật,
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

(Như trước khởi Phật kệ nhiễu đàn niệm Phật hồi hướng)

Hết quyển trung

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp Quyển Hạ Kệ

Phật thân ngập tràn khắp Pháp giới,
Hiện ra nơi trước mọi chúng sinh,
Tùy duyên theo cảm chu biến khắp,
Mà vẫn không ly bồ-đề tòa.

Ba đời chư Phật thương tưởng chúng sinh thuyết cho Dược Sư Đạo Tràng Sám Pháp.

Nay xin quy mạng tất cả chư Phật:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong tiếp lại sám hối: Đệ tử chúng con trước giờ đã sám hối rồi, phải sinh tâm không cấu trược, tâm không sân hại, với tất cả hữu tình khởi tâm bình đẳng từ bi hỉ xả, lợi ích an lạc. Do đó gom niệm chính quán, không đoạn kết sử, không trụ biển sử, quán tất cả pháp Không, đúng như thật tướng.

Thế nào là quán tất cả pháp Không? Hành giả chân thật quán sát “một tâm” hiện tại: Vọng tâm [thuộc về] một tâm hiện tại tùy theo duyên khởi, cái tâm như thế là do tâm mà là tâm, hay là không do tâm [mà là tâm], hay là vừa do tâm vừa không do tâm mà là tâm, hay là không phải do tâm cũng không phải không do tâm mà là tâm, là nơi ba đời hay là nơi trong, ngoài, khoảng giữa, có dấu tích gì chăng, ở nơi chốn nào? Trong đủ thứ nhân duyên như thế mà tìm kiếm tâm, rốt cuộc không có được, [tâm] này như huyễn như mộng, không danh không tướng.

Bấy giờ hành giả còn không thấy tâm là sinh tử, thì lẽ đâu lại thấy tâm là niết-bàn. Sở quán đã không có được, năng quán cũng không có được luôn, [lúc đó] không thủ không xả, không tựa không bám, cũng không trụ vào tịch nhiên, đường ngôn ngữ đoạn, không thể tuyên thuyết. Quán tâm không có tâm, ắt tội, phúc không có chủ. Tội, phúc tính vốn là Không, ắt tất cả pháp đều là Không. Tâm không có gì là tâm, pháp không trụ nơi pháp, sám hối như thế gọi là đại sám hối, gọi là sám hối phá hoại tâm thức.

Do nhân duyên này tâm tâm tịch diệt, niệm niệm không trụ như hư không bao la. Hư không cũng không có được, [chỗ] không có được cứu cánh cũng không có được, tự nhiên siêu vượt các tam muội, quang minh chiếu rực, vạn pháp hiển hiện, thông suốt vô ngại, rộng lớn như pháp tính, cứu cánh như hư không. Duy nguyện được như sở nguyện, mãn bồ-đề nguyện.

Chúng con mỗi vị vận tâm, quy mạng đảnh lễ:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong tiếp lại quán tâm thật tướng: Nơi mỗi một thời, hành mỗi một pháp, hoặc đi hoặc ngồi, hoặc ra, vào, đại tiện, tiểu tiện, tưới, quét, tẩy, rửa, chuyển di, cử động, cúi, ngửa, ngó, nghe, cần phải nhất tâm trì niệm Tam Bảo. Quán tâm thể tính là Không, không được trong khoảng sát-na nhớ niệm thế sự năm dục sinh tâm tà niệm, và cùng người ngoài nói năng bàn luận, buông lung cười đùa, ngó sắc nghe thanh, bám các cảnh trần, khởi nghiệp bất thiện, các niệm vô ký phiền não xen tạp, không thể như pháp tu hành. Như quả tâm tâm tương tục không lìa thật tướng, không tiếc thân mạng, vì tất cả chúng sinh hành pháp sám hối, như thế gọi là chân thật, nhất tâm tinh tiến, dùng pháp trang nghiêm.

Thế nên chúng con lần nữa chí thành, năm thể đầu địa quy mạng đảnh lễ thường trụ Tam Bảo:

Nam-mô Tỳ-Lô-Già-Na Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới quá khứ nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới hiện tại nhất thiết chư Phật
Nam-mô tận thập phương biến pháp giới vị lai nhất thiết chư Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát
Nam-mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát
Nam-mô Đắc Đại Thế Bồ-Tát
Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát
Nam-mô Bảo Đàm Hoa Bồ-Tát
Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát
Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát
Nam-mô Tiêu Tai Chướng Bồ-Tát
Nam-mô Tăng Phúc Thọ Bồ-Tát
Nam-mô Nhạc Âm thụ hạ tam vạn lục thiên Bồ-Tát
Nam-mô A-Nan Tôn Giả, bát thiên tỳ-khưu chư đại Thánh Tăng
Nam-mô Cứu Thoát Bồ-Tát

Lễ chư Phật xong chí tâm sám hối: Đệ tử chúng đẳng cùng pháp giới tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay do bị ba chướng ràng buộc, che đậy tâm thức đối các cảnh duyên vọng sinh tham đắm, ngu si vô trí, thiếu sót tín căn, dùng thân, khẩu, ý tạo đủ thứ nghiệp, cho đến chê báng chính pháp, phá phạm thi-la, làm đi làm lại việc không hữu ích, hoặc [có] trụ tịnh địa, [thì] thánh quả chưa tròn, [động niệm] chảy trôi vi tế, tam muội khó thành. Nay gặp Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trừ ngay tội chướng, khiến thành diệu giác, nên con chí tâm quy hướng, khể thủ đầu thành phát lộ chúng tội, khất cầu sám hối. Duy nguyện biển nguyện Đại Từ bình đẳng nhiếp thọ, khiến con và pháp giới tất cả chúng sinh chướng xưa tự trừ, giải thoát các nạn, phá vỏ vô minh, cạn sông phiền não, chính kiến khai ngộ, diệu tâm thấu triệt, an trụ bồ-đề, thường quang hiện tiền, không bệnh an lạc, được như mong cầu, tất cả trang nghiêm tùy tâm đầy đủ, các căn thông lợi, đa văn sáng tỏ, tinh trì phạm hành, nhập tam-ma-địa. Dùng vô lượng vô biên trí huệ, phương tiện khiến các hữu tình được vật thọ dụng không hề thiếu thốn, thiện tu đủ mọi các hành bồ-tát, tốc chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ-Đề. Đến khi mạng sắp lâm chung, liệu trước rõ ràng, quyết vãng tây phương Cực Lạc thế giới của Vô Lượng Thọ Phật, tám đại Bồ-Tát chỉ rõ lối đường, ở trong hoa báu tự nhiên hóa sinh, được Phật thọ ký, chứng đắc vô lượng môn đà-ra-ni, tất cả công đức trọn đều thành tựu. Sau đó phân thân vô số khắp mười phương cõi, ngay trong một niệm cúng dường pháp giới tất cả chư Phật, ngay trong một niệm hiện đủ mọi thần lực độ thoát pháp giới tất cả chúng sinh thành Đẳng Chính Giác.

Hư không có tận nguyện con không cùng. Sám hối phát nguyện xong, quy mạng lễ thường trụ Tam Bảo.

Nam-mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Lô Tích Lưu Ly, Bát Lạt Bà, Hát La Xà Dã, Đát Tha Yết Đa Da, A La Ha Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Da. Đát Điệt Tha: Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Đế Sa Ha.

Tán

Hội biển Dược Sư,
Ngập tràn quang vương,
Tám đại Bồ-Tát giáng cát tường,
Bảy Phật trợ tuyên dương,
Nhật, nguyệt hồi quang,
Phúc, thọ vĩnh an khang.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật,
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

(như trước khởi Phật đàn niệm Phật, khởi Phật kệ, nhiễu đàn niệm Phật xong, quỳ trước Phật tụng Di Sơn phát nguyện văn hồi hướng)

Quy mạng mười phương Điều Ngự Sư,
Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp,
Ba thừa bốn quả giải thoát Tăng,
Nguyện rũ từ bi thương nhiếp thọ.

Đệ tử chúng con tự nghịch chân tính, uổng vào dòng mê, tùy sinh tử mà trôi nổi, theo sắc, thanh thành tham nhiễm. Mười triền, mười sử tích thành căn nhân hữu lậu; sáu căn, sáu trần vọng làm vô biên nghiệp tội. Mê chìm biển khổ, đắm sâu đường tà, chấp nhân mê ngã, nêu cong bỏ thẳng, nghiệp chướng chất đời, tất cả oan khiên. Mong Tam Bảo rũ từ bi, trải một lòng mà sám hối:

Nguyện được Năng Nhân cứu vớt, thiện hữu đỡ đần, ra khỏi vực sâu phiền não, đạt đến bờ kia bồ-đề. Đời này nền phúc, mạng vị nguyện đều hưng long, mai sau giống trí, mầm linh đồng mong tươi tốt. Sinh vào trung quốc, lớn gặp minh sư, chính tín xuất gia, ấu thơ vào đạo; sáu căn thông suốt, ba nghiệp thuần hòa, chẳng nhiễm duyên đời, thường tu phạm hành, giữ gìn giới cấm, nghiệp trần không xâm, hộ kỹ oai nghi, bọ trùng chẳng hại. Không gặp tám nạn, không sót bốn duyên, trí bát-nhã mới hiện tiền, tâm bồ-đề thành không thối; tu tập chính Pháp, liễu ngộ Đại Thừa, mở cánh cửa hành lục độ, vượt biển kiếp qua ba kỳ, dựng cờ pháp nơi nơi khắp, phá lưới nghi lớp lớp vòng, hàng phục chúng ma, nối hưng Tam Bảo, thừa sự mười phương chư Phật không biết mỏi mệt, tu học tất cả pháp môn trọn đều thông đạt, rộng hành phúc, huệ lợi khắp trần sa, đắc thần thông đủ sáu loại, viên Phật quả trong một đời.

Sau đó, không bỏ pháp giới, vào khắp trần lao, bằng từ tâm với Quan Âm, hành biển nguyện của Phổ Hiền: Phương xa, cõi này, theo loại tùy hình, ứng hiện sắc thân tuyên dương diệu pháp; địa ngục chốn khổ, ngạ quỷ đường nguy, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện các thần biến, có ai thấy tướng ta, cho đến nghe danh ta đều phát bồ-đề tâm, thoát dứt luân hồi khổ; các chốn vạc lửa sông băng biến thành rừng thơm, các loài uống đồng ăn sắt hóa sinh Tịnh Độ; mang lông đội sừng, gánh nợ chịu oan, đều hết đắng cay cùng thấm lợi lạc. Đời tật dịch liền hiện thành cỏ thuốc, cứu chữa bệnh nan, lúc đói kém sẽ hóa ra lương thực, giúp các nghèo cùng. Miễn có lợi ích trọn đều phụng hành.

Kế nguyện oán thân bao kiếp, quyến thuộc hiện còn, thoát đắm chìm trong bốn sinh, xả vạn kiếp bao ái triền, cùng các hàm sinh tề thành Phật đạo. Hư không có tận, nguyện con không cùng, tình và vô tình đồng viên Chủng Trí.

Kết đàn

Lễ sám công đức thù thắng hành
Thắng phúc vô biên đều hồi hướng,
Nguyện khắp chúng sinh đang đắm chìm
Mau đến cõi Phật Quang Vô Lượng.
Nhân duyên nói trên ba đời Phật,
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại,
Chư tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát,
Ma-Ha-Bát-Nhã Ba-La-Mật.
Ở thế giới như hư không,
Tợ hoa sen không thấm nước,
Tâm thanh tịnh vượt thế kia,
Khể thủ lễ Vô Thượng Tôn.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đại đạo phát tâm vô thượng

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, vào sâu kinh tạng trí huệ như biển,

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, thống lĩnh đại chúng tất cả không ngại.

Hòa Nam Thánh Chúng

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp Hết quyển hạ

CHÚ THÍCH

  1. Mới đúng là tịnh
  2. Sửa trước tu sau