Close

Hợp bộ kim quang minh kinh

Hợp bộ kim quang minh kinh

Từ điển Đạo Uyển


合部金光明經; C: hébù jīn guāngmíng jīng; J: gōbu konkōmyō kyō; S: suvarna-prabhasa-[uttama]-sūtra. Kinh, 8 quyển. Bảo Quý (寶貴) và những người khác dịch vào khoảng đời Tuỳ.

Related Posts

error: