hồn phách

hồn phách

魂魄 ( 魂hồn 魄phách )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)心身之異名。魂者心識,有靈用而無形者。魄者有形體而為心識之依處者。禮記郊特牲曰:「魂氣歸於天,形魄歸於地。」註曰:「魂者神也,陽也,氣也。魄者精也,陰也,形也。」諸經要集十九曰:「魂是靈,魄是屍。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 心tâm 身thân 之chi 異dị 名danh 。 魂hồn 者giả 心tâm 識thức , 有hữu 靈linh 用dụng 而nhi 無vô 形hình 者giả 。 魄phách 者giả 有hữu 形hình 體thể 而nhi 為vi 心tâm 識thức 之chi 依y 處xứ 者giả 。 禮lễ 記ký 郊giao 特đặc 牲 曰viết : 「 魂hồn 氣khí 歸quy 於ư 天thiên , 形hình 魄phách 歸quy 於ư 地địa 。 」 註chú 曰viết : 「 魂hồn 者giả 神thần 也dã , 陽dương 也dã , 氣khí 也dã 。 魄phách 者giả 精tinh 也dã , 陰ấm 也dã , 形hình 也dã 。 」 諸chư 經kinh 要yếu 集tập 十thập 九cửu 曰viết 。 魂hồn 是thị 靈linh , 魄phách 是thị 屍thi 。 」 。

Nam mô A Di Đà Phật

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Phật Lịch 2563

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.


 
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần!
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.
Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)

Nông Lịch Kỷ Hợi

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,
Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.
Xanh tươi qua mất thay màu úa,
Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!
Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,
Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.
A-Di như biết gìn tâm niệm,
Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:

Việt Lịch 4898

Nguyện đem công đức này,
Tiêu trừ các túc nghiệp.
Thêm lớn phần phước huệ.
Tròn nên thắng thiện căn.
Bao nhiêu kiếp đao binh,
Nạn tật dịch đói khát.
Tất cả đều tiêu trừ,
Người đều tập lễ nhượng.
Kẻ cúng tiền in bản,
Người đọc tụng lưu thông.
Quyến thuộc đều an lạc,
Tiên vong được siêu thăng.
Gió mưa thường điều thuận,
Nhơn dân hưởng khương ninh.
Pháp giới các hàm thức,
Ðồng chứng đạo vô thượng.

error: