Bài Viết Lưu Trữ

Thiền Luận

  • 1
  • 2
Nam Mô A Di Đà Phật

- Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác. (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Đức Phật A Di Đà).

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

- Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. (Đức Phật Dược Sư)

- Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. (Bồ Tát Quán Thế Âm)

- Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác. (Địa Tạng Bồ Tát)

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,

Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.

Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,

Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê

Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,

Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.

Bao giờ học kẻ cười hoa được,

Đem ý sen lành rải bến mê.

 

(HT Thích Thiền Tâm)

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật tử,

Kinh Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sinh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chân thì pháp giới tính với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể. Tâm thanh tịnh thì thấu đạt chân lý Phật tính, suốt thông pháp giới vô ngại, thể nhập bất tư nghì giải thoát hạnh môn. Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật chỉ cho chúng sinh thấu rõ cội nguồn của xum la vạn tượng do mê thức vọng tưởng nghiệp duyên hình thành, các pháp hiện hành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sinh. Tâm trùm khắp cả pháp giới. Tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải. Hạt cải có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ vạn pháp. Thể tính của Tâm nhiếp thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Ðó là bản tính vô ngại của Tâm. Bản tính chân tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn thể pháp giới tính làm lượng; lấy xứng tính bất tư nghì vô ngại giải thoát làm thể. Ðó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm.

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

Hòa thượng Tuyên Hóa khi sinh tiền thường dạy rằng, nếu muốn biết chư Phật giàu có bao nhiêu thì phải đọc bộ Kinh đại thừa này.

Hòa thường đã giảng giải trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm, và được thầy Thích Minh Định dịch ra chữ Việt, những năm trước quý Phật tử và quý thầy đã cho thu từ tập 1 đến tập 14 tức là từ Phẩm 1 đến Phẩm thứ 25 thì dừng (nhờ Diệu Pháp Âm thu). Vì duyên lành không có, nay quý Phật tử Minh Tịnh và cư sĩ Từ Hoa đã trợ duyên và với sự đồng ý của thầy Thích Minh Định. Chúng tôi thu tiếp các Phẩm còn lại từ Phẩm 26 đến Phẩm 40.

Đây là một Pháp Bảo sẽ khó mà nghe được, chúng tôi mong quý Phật tử kính tin Tam Bảo lấy làm khó mà trân trọng tác Phẩm này. Vì sẽ không tìm được nơi nào có pháp hội giảng giải trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm chân thật như thế ở trong thời đại này.

Ngưỡng nguyện quý vị hưởng pháp âm thanh tịnh, tăng tiến Bồ đề Tâm và thường hằng trong những lời dạy thâm áo của Phật đà. Gặt hái nhiều lợi lạc từ Suối nguồn Pháp bảo của Hòa thượng Tuyên Hóa đã vì những chúng sinh bạt phước, nghiệp dầy như chúng ta mà cực nhọc nhiều năm giảng giải trọn bộ Kinh lớn này.

Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.
Nam mô A Di Đà Phật.

https://tangthuphathoc.net/kinh-hoa-nghiem-giang-giai-audio/
https://tangthuphathoc.net/26-pham-thap-dia-audio/
 

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT