Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

23. Phẩm Dược Vương Bồ-Tát Bản Sự

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Dược Vương Bồ-Tát Bản Sự Dược Vương Bồ-tát Bản Sự là nói về việc xưa của Bồ-tát Dược Vương. Thường thường trong kinh có chia ra Bản sanh và Bản sự. Bản sanh thì nói về những kiếp quá khứ của [...]

24. Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát Diệu Âm là tiếng nói hay đẹp nhiệm mầu. Tiếng nói như thế nào là nhiệm mầu? Căn cứ trên nhân tu để được cái quả của một Bồ-tát, Bồ-tát Diệu Âm do nhiều đời nhiều kiếp tu [...]

25. Phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn “Quán” là xem xét, “Thế Âm” là âm thanh của thế gian. Quán Thế Âm là xem xét âm thanh thế gian, tiêu biểu cho lòng từ bi của Bồ-tát. Ngài lắng nghe tiếng kêu [...]

26. Phẩm Đà-La-Ni

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Đà-La-Ni (Dhârani) Dhârani là tiếng Phạn, nghĩa là tổng trì, là gom lại tất cả để gìn giữ, cũng là thần chú. Chủ yếu phẩm này là phá Hành ấm, vào Thất địa và Bát địa Bồ-tát. Hành ấm là niệm [...]

27. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự Diệu Trang Nghiêm Bản Sự là công hạnh tu hành ở đời trước của vua Diệu Trang Nghiêm. Đời trước Ngài tu hành thế nào, nay thuật lại như thế ấy, gọi đó là Bản [...]

28. Phẩm Phổ Hiền Bồ-Tát Khuyến Phát

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Phổ Hiền Bồ-Tát Khuyến Phát Phổ Hiền Bồ-tát Khuyến Phát có nghĩa là Bồ-tát Phổ Hiền khuyên người phát tâm trì kinh Pháp Hoa. Người sau khi Nhập Tri kiến Phật, công hạnh đã viên mãn có đầy đủ diệu dụng, [...]

12. Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa Căn cứ kinh A-hàm thì đương thời với Phật, Đề-bà-đạt-đa là người có tham vọng thay Phật thống lãnh Tăng đoàn, từng làm cho thân Phật ra máu, phá hoại Phật nhiều cách, làm chướng ngại sự tu tiến của [...]

15. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ   Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Tùng Địa Dũng Xuất nghĩa là từ đất vọt mạnh lên. Ý nói chư Bồ-tát từ dưới đất nứt vọt lên rất nhiều. Phẩm An Lạc Hạnh Phật dạy người trì kinh Pháp Hoa và truyền bá [...]
error: