Bài Viết Lưu Trữ

Cẩm Nang Tu Đạo

Chương X: Lời Cuối

  1. Thời Ðại Ðã Thay Ðổi Rồi!

Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm.

Thời Hán, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Thời nay, thầy giáo bản thân không làm xong (không đủ đức độ). Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Read More