HỒI KÝ NIỆM PHẬT TĂNG
SA MÔN THÍCH HẢI QUANG
Soạn giả: Bồ Tát Giới BẢO ĐĂNG
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Nhiều phen mộng đến cảnh LIÊN-BANG,
Lối cũ quê xưa thấy rõ-ràng.
Phơ-phất phướng châu muôn nguyệt sáng,
Lửng-lơ lọng báu ức mây vàng.
Chim lành tắm gội ao kim thủy,
Hoa lạ đua tươi vẻ ngọc-lan.
Đang giấc chợt như ai gọi thức,
Lò hương khói thoảng, trông canh tàn.
THÍCH HẢI QUANG, 2010