hoàng nạp

hoàng nạp

黃衲 ( 黃hoàng 衲nạp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (衣服)青黃之間色衣也。僧史略上曰:「今江表多服黑色赤色衣,時有青黃間色,號為黃褐。(中略)今天下皆謂黃衲為觀音衲也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 衣y 服phục ) 青thanh 黃hoàng 之chi 間gian 色sắc 衣y 也dã 。 僧Tăng 史sử 略lược 上thượng 曰viết : 「 今kim 江giang 表biểu 多đa 服phục 黑hắc 色sắc 赤xích 色sắc 衣y , 時thời 有hữu 青thanh 黃hoàng 間gian 色sắc , 號hiệu 為vi 黃hoàng 褐hạt 。 ( 中trung 略lược ) 今kim 天thiên 下hạ 皆giai 謂vị 黃hoàng 衲nạp 為vi 觀quán 音âm 衲nạp 也dã 。 」 。

About The Author

tangthuphathoc
error: