Hoan Hỷ Ấn

Hiến Tam Muội ưa thích

Mười ngón cài chéo ngoài

Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hợp giao trong Đàn Tuệ (2 ngón út) và Thiền Trí (2 ngón cái) Cùng hợp nhau mà dựng.

“Án, tam ma gia, hộc, tô lạt đa, tát-đát-tông”

OṂ– SAMAYA HOḤ SURATA STVAṂ