Hoan hỉ quốc

Từ điển Đạo Uyển


歡喜國; C: huānxǐ guó; J: kanki koku; Cõi nước đầy niềm vui. Một trong các tên gọi cõi Tịnh độ của A-súc-bà Như Lai (阿閦婆, s: akṣobhya-tathāgata). Còn gọi là Diệu hỉ (妙喜).