Hỏa Viện Mật Phùng Ấn

Đem tay trái che lưng tay phải, dựng Thiền Trí (2 ngón cái).

Kết thành Ấn xong, nên tác Quán này: Từ Ấn tuôn ra đám lửa rực rỡ của Kim Cương, tụng Mật Ngôn ba biến, nhiễu quanh thân theo bên phải ba vòng, tưởng bên ngoài bức tường Kim Cương có đám lửa vây quanh.

Tụng Mật Ngữ này là:

“Án, a tam ma ngân nễ, hồng phát tra”

OṂ_ ASAMĀṂGNI HŪṂ PHAṬ