Hoà-tu Mật-đa

Từ điển Đạo Uyển


和須蜜多; C: héxūmìduō; J: washumitta; Phiên âm tên Vasumitra, Hán dịch là Thế Hữu.