Hoa Tòa Ấn

Hoa Tòa Ấn: Hai tay chắp Phù Dung Hợp Chưởng, Thiền Trí

(2 ngón cái) vịn móng Đàn Tuệ (2 ngón út) làm đài, các ngón còn lại như kim Cương

Ấn thành. Quán Ấn làm hoa sen Kim Cương, lại tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng tòa hoa sen Kim Cương, phụng hiến Bản Tôn với hành Thánh Chúng.

Tụng Mật Ngữ này là;

“Án, phộc nhật-la, vĩ la dã, sa-phộc hạ”

OṂ_ VAJRA-VĪRAYA SVĀHĀ

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cho nên Bản Tôn với tùy tùng, liền chân thật đều nhận được tòa ngồi.