Hoá tác

Hoá tác

Từ điển Đạo Uyển


化作; C: huàzuò; J: kesa; Có hai nghĩa: 1. Tạo ra bằng một năng lực khác thường; 2. Sự thị hiện sắc thân trong tình huống thích hợp của chư Phật và Bồ Tát để giáo hoá chúng sinh.

error: