Hoa Sen Và Thiện Pháp Của Bồ Tát

Hoa sen không những được ví với tướng mạo và đạo đức của đức Phật, mà với các đặc tính tốt đẹp của hoa sen, trong kinh điển còn thường dùng để ví với Thiện pháp mà Bồ Tát sở hành.

Trong quyển thứ 9 bộ “Trừ Cái Chướng Bồ Tát sở vấn kinh” có ghi, dùng hoa sen để ví với 10 loại thiện pháp mà Bồ Tát tu trì:

Bản thể thanh tịnh: ví như hoa sen, mặc dù ở nơi bùn nhơ, nhưng vẫn trong sạch tự nhiên mà không nhiễm trước, Bồ Tát mặc dù ở trong ngũ trọc ác thế, nhưng do sự trì giới, khiến thân tâm thanh tịnh không có nhiễm trước.

Thành thục thanh tịnh: ví như hoa sen chín muồi, nếu như mắt người nao nhìn thấy, mùi ngửi được hương thơm tất các căn đều được thanh tịnh, cũng giống như Bồ Tát khi diệu quả viên mãn chín muồi, huệ quang phát hiện (ánh sáng trí tuệ chiếu soi), có thể khiến hết thảy người xem người nghe, đều được lúc căn thanh tịnh.

Không ở chung với cái ác: như hoa sen, dù một hạt nước nhỏ cũng không thể đọng lại trên hoa, Bồ Tát tu hạnh cũng phải như thế, khi tu hành, phải diệt trừ mọi ác nghiệp, sinh khởi các thiện nghiệp, một lòng thủ hộ sự thanh tịnh của tam nghiệp thân, khẩu, ý, và không để cho bất kỳ ác niệm nào dù nhỏ bé tồn tại.

Người gặp đều an lành: ví như hoa sen thơm tho mỹ diệu, khiến người xem thấy hoặc mơ thấy đều an lành. Cũng giống như thiện hạnh của Bồ Tát được thành tựu, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, khiến ai thấy đều có được sự an lành.

Viễn ly nhiễm cấu: giống như hoa sen mọc từ bùn lầy mà không nhiễm trước, Bồ Tát tu hành, có thể dùng trí huệ quán sát hết thảy ngoại cảnh, không sinh khởi tham ái, chấp trước, mặc dù là ở trong vòng xoáy sinh tử của năm loại trọc ác, cũng không bị nhiễm bẩn.

Giới hương tròn đầy: giống như hương thơm tuyệt vời của hoa sen lan rộng gần xa đều ngửi thấy, Bồ Tát tu hành cũng kiên thủ hết thảy giới luật không để hủy phạm bất kỳ điều nào, do giới hạnh có thể diệt trừ ác nghiệp của thân, khẩu, cũng giông như hương thơm có thể trừ khử mùi hôi của phân uế.

Sắc mặt tươi tắn: ví như hoa sen khi nở, có thể khiến cho hết thảy người nhìn thấy đều vui vẻ trong lòng. Tâm của Bồ Tát cũng thế, thường an trú thiền duyệt, chư tướng viên mãn, khiến người nào nhìn cũng sinh tâm hoan hỉ.

Dịu dàng không cau có: ví như thể tánh của hoa sen mềm mại óng mượt, Bồ Tát tu tập các hạnh từ thiện, cũng vậy, mặc dù là hành thiện pháp nhưng không trệ ngại, nên thể thường thanh tịnh, nhu nhuyễn tế dịu không thô sáp.

Nở ra đầy đủ: cũng như hoa sen khi nở, hoa và quả đều đầy đủ. Bồ Tát tu hành cũng vậy, trí huệ, phúc đức đầy đủ trang nghiêm.

Sống có lý tưởng: ví như hoa sen khi mới mọc, mặc dù chưa nhìn thấy được hoa, nhưng mọi người đều đã sinh khởi suy nghĩ sẽ có hoa sen. Cũng như Bồ Tát khi mới sinh ra, hết thảy trời người đều mừng rỡ vui vẻ hộ trì, bởi vì biết được Bồ Tát ắt có thể tu tập thiện hạnh mà chứng quả bồ đề.

Như trong quyển 80 bộ “Du Già Sư Địa luận” ghi:

“Nay chư Bồ Tát đối với các pháp thế gian, không nên bị sự yêu, ghét làm nhiễm, như hoa sen đỏ vậy”. Đó là nói Bồ Tát đối với các pháp Thiện, Ác đều không nhiễm trước, sẽ không bị cấu nhiễm bởi sự ái dục, sân hận giống như là hoa sen đỏ.

Quyển thứ 14 “Đại Bảo Tích kinh” ghi:

“Hiền Vương Bồ Tát… ở nơi đại chúng cũng giông như sư tử, không dựa vào tục pháp, cũng như hoa sen không dính nước bùn, không có tâm, sân, ái”. (Hiền vương Bồ Tát… Tại vu đại chúng nhược như sư tử, bất ỷ tục pháp, do như liên hoa bất trước trần thủy, vô sở sân, ái tâm).

Bồ Tát ở trong đại chúng phải như sư tử dũng mãnh vô uý, không dựa vào pháp của thế tục, như hoa sen không nhiễm trước nước trần lao, không có tâm sân hận ái dục.

Trong “Ma Ha Hành Bảo Nghiêm kinh” lại viết:

Cũng như trên mặt đất không mọc được hoa sen, Bồ Tát cũng như vậy, không theo pháp vô vi mà xuất sinh Phật pháp. Ví như nơi ứ đầy nước bùn lầy, ắt sẽ mọc được hoa sen. Bồ Tát cũng như vậy, từ trong phiền não trói buộc của chúng sinh ác tính, mới có thể xuất sinh Phật pháp.

Câu này có nghĩa là chỉ ở trong thế gian ô trọc, đầy đủ thất tình lục dục thì mới có thể sản sinh Phật pháp như hoa sen mọc nơi bùn nhơ chứ còn đã trong sự vô vi thanh tịnh làm sao có được Phật pháp cũng như hoa sen làm sao mọc được trên đất bằng.