Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội
Bồ tát giới đệ tử Bành Tế Thanh
Việt dịch: Sư bà Hải Triều Âm
Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung