HOA NGHIÊM KINH THIỂN THÍCH
華嚴經淺釋
Chủ giảng: Tuyên Hóa Thượng Nhân
宣化上人主講