HOA NGHIÊM KINH TÂM ĐÀ LA NI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Án _ Chỉ na, chỉ na, đát tha già đầu trì bà bệ, san ẩn để, bà la để, ô đà, mộ đà mê. Án_ Tát bệ thệ, tát phộc ha

OṂ_ JINA JINA TATHĀGATA-UDBHAVE ŚĀNTI BHARATI UDHA MODHA MEOṂ_ SARVA-ARTHE SVĀHĀ

Đà La Ni này do Đức Phổ Hiền Như Lai (Samanta-bhadra-tathāgata) thuyết và Ngài Tam Tạng Thực Xoa Nan Đà của nước Vu Điền dịch

Riêng có Bản Kinh nói là: “Nếu có người tụng Chú này một biến sẽ ngang bằng với tụng một biến 3 Bản: Thượng , Trung , Hạ trong Kinh Hoa Nghiêm thuộc Long Tạng huống chi là thường tụng. Nếu có thể tụng mãn 10 vạn biến thì người đó được thông minh sáng láng, thấu ngộ rõ ràng tinh tế tất cả Giáo Tạng… cho đến gom tụ Phước, dứt trừ chướng ngại… quả thật chẳng thể nói hết.

Huyện Thượng Nguyên_ Chùa Cao Công_Hòa Thượng MA HA DIỄN trao truyền

12/11/2007

Phụ chú: Hoa Nghiêm Kinh Tâm Yếu Bí Mật Đà La Ni:

Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Apratihata śāsanānāṃ

Oṃ_ kiṇi kiṇi tathāgata udabhava (?udbhava) śānte parade (?pāraḍī) uttama uttama, tathāgata udabhava (?udbhava) hūṃ phaṭ svāhā