Hoà hợp tính

Hoà hợp tính

Từ điển Đạo Uyển


和合性; C: héhé xìng; J: wagō shō; S: sāma-grī. Theo giáo lí của tông Duy thức, đó là một trong 24 pháp Tâm bất tương ưng hành. Đề cập đến sự thiết yếu của vô số nguyên nhân kết hợp trong mối tương quan nhân quả. Vì để cho một vật hiện hữu thì phải có sự kết hợp của vô số nguyên nhân.

error: