Hoà hợp thức

Hoà hợp thức

Hoà hợp thức

Từ điển Đạo Uyển


和合識; C: héhéshì; J: wagōshiki; Được đề cập trong Đại thừa khởi tín luận. Có nghĩa A-lại-da thức là nơi của bất khả tư nghì nhiễm tịnh, của ngộ và mê.

error: