Hoá địa bộ

Hoá địa bộ

Hoá địa bộ

Từ điển Đạo Uyển


化地部; C: huàdì bù; J: kejibu; S: mahīśāsaka; Một tông phái Tiểu thừa, chi nhánh của Hữu bộ (有部; s: sarvāstivāda; sthavira), hình thành 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Quan điểm của phái nầy rất gần với Đại chúng bộ (大衆部; s: mahāsāṃghika), đặc biệt quan điểm về quá khứ và tương lai là không có thật, chỉ có hiện tại là có thật.

error: