Hoá đạo

Từ điển Đạo Uyển


化道; C: huàdào; J: kedō; Dạy dỗ và khuyến hoá chúng sinh, dẫn dắt họ đến bờ giải thoát.