Hô-ma

Từ điển Đạo Uyển


呼魔 (麼); C: hūmó; J: koma; Phiên âm chữ homa từ tiếng Phạn, Hộ-ma (護摩).