Hiến Liên Hoa Tòa Ấn

Chắp tay, duỗi Giới Phương (2 ngón vô danh)

Với Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Tròn như sen tám cánh

Tưởng từ Ấn tuôn ra

Vô lượng hoa Kim Cương Phụng hiến các Thánh Tôn.

Chân Ngôn là:

“Án” OṂ