Hiến Liên Hoa Tòa Ấn

Chắp 2 tay lại giữa rỗng, duỗi mở các ngôn vô danh, giữa, trỏ rồi co lại như hình hoa sen hé mở.

Tưởng Chư Thánh với Bản Tôn ở trong ngôi lâu các báu đều ngồi ở vị trí của mình quyến thuộc vây chung quanh. Mỗi mỗi phân biệt rõ ràng. Tụng Chân Ngôn 3 biến. Chân Ngôn là:

“Án Ca ma la sa phộc hạ”

Do kết Liên Hoa Tòa Ấn gia trì phụng hiến nên Hành Giả sẽ đựơc mãn túc 10 Địa, thường được tòa Kim Cương.