Hiền kiếp kinh

Hiền kiếp kinh

Hiền kiếp kinh

Từ điển Đạo Uyển


賢劫經; S: bhadrakalpika-sūtra; có nghĩa là kinh của kiếp hạnh phúc; Kinh Ðại thừa, nói về 1000 vị Phật sẽ ra đời trong “hiền kiếp” này, trong đó đức Thích-ca Mâu ni là vị thứ tư, vị thứ năm là Di-lặc, Phật sẽ ra đời. Kinh này là đặc trưng các kinh nói về cuộc đời chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền… trong Phật giáo.

error: