Hiến Át Già Ấn

Tưởng rửa chân chúng Thánh

Sẽ khiến người tu hành

Được ba Nghiệp trong sạch

Chân Ngôn là:

“Nẵng mô tam mãn đa một đà nam, nga nga na tam ma tảm ma, sa-phộc hạ”

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ GAGANA SAMA ASAMA_SVĀHĀ