Hiến Át Già Ấn

Diệu khí đầy nước thơm

Kèm để hoa vi diệu

Nâng đến trán để hiến

“Án, phộc nhật-lộ ná ca sách”

OṂ_ VAJRA-UDAKA ṬHAḤ