Hệ Man Ấn

Hệ Man Ấn (Ấn cột tràng hoa) tụng Chân Ngôn, dùng Ấn Quán Đỉnh lúc trước, từ vầng trán chia 2 tay vòng đến sau não, xoa quanh 3 lần như cột vòng hoa. Liền hướng tới trước bên cạnh tai hạ xuống, từ ngón út buông rải xuống như thế đeo vòng hoa.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật-la bát ná-ma, ma lê hàm, hột-lị”