SỐ 373
HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT KỆ
Hán dịch: Bản văn xưa cũ thì khuyết danh, đây là bản ghi lại vào đời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Quảng

 

Tỷ-kheo chỉ niệm Pháp
Bèn theo vua Thế Nhiêu
Phát nguyện giống chư Phật
Thệ nguyện hai bốn điều
Đời đời thấy chư Phật
Tường tận số không lường
Chẳng bỏ việc đời trước
Công đức được đầy đủ
Thế giới tên Thanh tịnh
Danh hiệu Phật Vô Lượng
Cõi nước bằng đi dễ
Thịnh vượng nhiều Thượng nhân
Cây báu bấy nhiêu loại
Rậm dày cùng sinh trưởng
Gốc thân cành lá hoa
Mỗi thứ hương khác nhau
Theo gió ngày ba lần
Tập hợp như hoa sanh
Đọa địa như thủ bố
Tạp xí thượng phổ bình
Rơi xuống như tay vãi
Xen kẽ đều trên đất
Tất cả không có núi
Nước biển và các nguồn
Chỉ có nước sông chảy
Âm vang giống lời Kinh
Trời người đùa trong nước
Tùy chỗ ý mong muốn
Khiến nước lên đến vai
Tùy ý nguyện sẽ được
Phật thọ nhiều vô số
Ánh sáng chiếu vô biên
Bồ Tát và đệ tử
Không thể tính, xưng, lường
Nếu muốn thấy Phật kia
Chớ nghi cũng chớ quên
Có nghi ở trong thai
Không bằng năm trăm năm
Không nghi ngồi nền nhà
Chắp tay trước Vô Lượng
Nguyện đi khắp mười phương
Giây lát liền trở lại
Chỉ niệm Bồ Tát kia
Trọn kiếp làm công đức
Bổn hạnh như tới đây
Được gặp đức Thế Tôn
Phật hưng khó được gặp
Giây lát chúng khó nghe
Người thuyết giảng khó gặp
Người thọ học khó được
Nếu sau gặp thời cuối
Khi pháp sắp muốn diệt
Phải cùng xây, ủng hộ
Hạnh Phật, pháp Vô dục
Phật thường nói điểm này
Mỗi mỗi cần nghĩ, làm
Nhận vô lượng phước đức
Đời đời thường vâng làm.
Ra sau Kệ Phật A-di-đà.

Print Friendly, PDF & Email