Hạp Trí Tự Ấn

Chẳng thay Ấn trước, Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ ở lưng Thiền Trí (2 ngón cái) , tưởng đóng cửa Tâm (Tâm Môn).

Mật Ngôn là :

Án, phộc nhật-la, mẫu sắt-trí, hàm”