HẠNH VỊ THA
Thầy tặng CHỦNG HẠNH để kỷ niệm

Trang trải tình thương với cuộc đời
Quên mình là kẻ sống đơn côi
Chăm lo thế sự ngàn cay đắng
Nào quản tâm tư mỏi mệt rồi
Noi dấu vị tha Bồ Tát hạnh
Chèo thuyền Bát Nhã huệ đăng soi
Hành trình vô niệm luôn ghi nhớ
Cặp bến Chân Như chẳng mấy hồi.

Năm Ất Hợi 1995
Thích Thắng Hoan